Algemene voorwaarden

1. Algemene informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke voucher die u koopt bij Centre Beauté.

1.2 Centre Beauté is een gevestigd bedrijf aan de Valkenburgerstraat 37 6325 BK te Berg en Terlijt. Centre Beauté staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 14.61.62.20. Het BTW nummer is NL 81.33.12.620.B01.

1.3 Onder 'Voucher' wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder van een dergelijke Voucher (de 'Voucher Houder') het recht geeft op afname van het product/behandeling tot en met de op de Voucher aangegeven periode (de 'Geldigheidsperiode').

1.4 Onder 'product' wordt verstaan de goederen en/of diensten die door Centre Beauté de Voucher Houder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op de website van Centre Beauté en op de Voucher.

1.5 De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond op 01.01.2015 plaats (versie 001e). Centre Beauté behoudt zich het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen wij online bekend maken. U bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee u het tijdstip van de aankoop van een Voucher akkoord hebt verklaard.

2. Aankoop van een Voucher

2.1 U dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een Voucher te kunnen kopen. Voordat u iets kunt kopen dient u zich te registreren en een account aan te maken bij Centre Beauté.

2.2 Door te klikken op de button 'Bestelling afronden’ doet een aanbod aan Centre Beauté tot het kopen van de Voucher. De koop van de Voucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien u een e-mail van Centre Beauté heeft ontvangen waarin de aanvaarding van uw aanbod wordt bevestigd. Centre Beauté houdt uitdrukkelijk het recht voor uw aanbod te weigeren. Bovendien kan Centre Beauté, ook al is uw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat u jegens Centre Beauté fraude heeft gepleegd. 

3. Inwisselen van een Voucher

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

(a) kan de Voucher slechts een keer worden ingewisseld;
(b) kan de Voucher alleen bij Centre Beauté worden ingewisseld;
(c) is de Voucher slechts voor één persoon geldig; en

3.3 Om een Voucher te kunnen inwisselen, dient u deze bij de Centre Beauté in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Indien u de Voucher niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Voucher automatisch. Het kan niet meer ingewisseld worden en u heeft geen recht op vergoeding of compensatie.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de Voucher de Voucher Houder geen recht het Aanbod Onderneming op een bepaald tijdstip te ontvangen. Het wordt u sterk aanbevolen in een vroeg stadium contact op te nemen met Centre Beauté. Dit geeft u de grootste kans op het zeker stellen van de door uw gewenste tijdstip e/o dag. Centre Beauté kan de levering en/of het beschikbaar stellen van het tijdstip e/o dag niet beïnvloeden.

3.5 Indien u de Voucher wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot het aanbod  behoren, heeft u geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de waarde van het aanbod en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Centre Beauté aan u zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.6 Vouchers kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien u om welke reden dan ook de Voucher bij een Centre Beauté  inwisselt voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van Centre Beauté, heeft u geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

4. Gebruik van een Voucher

4.1 De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor uw niet-commercieel privégebruik (u mag de Voucher echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik).

4.2 U bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor uw Voucher. Centre Beauté is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of voor het ophalen van Voucher referentienummers of Voucher veiligheidscodes.

4.3 U verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zult u illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Voucher, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

4.4 Elke poging om een Voucher in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Centre Beauté – leiden tot ongeldigheid van de Voucher.

4.5 Het reproduceren van een Voucher is verboden.

4.6 Het commercieel handelen met een Voucher is verboden.

5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1 U heeft een wettelijk recht uw koop van de Voucher te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u de bevestigingsmail heeft ontvangen (de 'Voucher Annuleringstermijn'). Indien u echter uw Voucher tijdens de Voucher Annuleringstermijn inwisselt, vraagt u daarmee Centre Beauté  uitdrukkelijk de diensten aan uw beschikbaar te stellen en erkent u, dat u uw recht om de koop van de Voucher te annuleren, verliest.

5.2 Indien u uw koop van een Voucher wenst te annuleren, kunt u dit doen op één van de volgende manieren:

5.2.1 door het invullen en toesturen van het annuleringsformulier;

5.2.2 door telefonisch contact op te nemen onder 043-6040898

5.2.3 door contact met ons op te nemen via info@centrebeaute.nl

5.2.4 door naar ons in paragraaf 1.2 aangegeven adres te schrijven.

5.3 Indien u uw jouw koop van de Voucher in overeenstemming met deze paragraaf 5 annuleert, zal Centre Beauté u alle in verband met uw aankoop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag, waarop je Centre Beauté over uw annulering hebt geïnformeerd.

5.4 Indien u niet in staat bent geweest uw voucher bij Centre Beauté in te wisselen voor afloop van de Geldigheidsperiode om redenen waaraan u geen schuld hebt, komt u eventueel in aanmerking voor een restitutie. Om een restitutie te ontvangen, moet u jegens Centre Beauté in redelijkheid aantonen, dat uw onvermogen om de Voucher in te wisselen niet uw schuld was. De beslissing om een restitutie toe te kennen wordt geheel naar eigen inzicht door Centre Beauté genomen.

5.7 U heeft  30 dagen vanaf de dag waarop u de restitutie ontvangt om deze te weigeren. Indien u de restitutie niet binnen deze 30 dagen weigert, zijn met de restitutie alle vorderingen die u eventueel jegens Centre Beauté hebt en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Voucher, volledig en finaal geregeld.

7. Onze normen van dienstverlening en aansprakelijkheid

7.1 Centre Beauté verklaart dat:

7.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

7.1.2 de Vouchers een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel.

7.1.3 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2 Centre Beauté is altijd aansprakelijk voor: (a) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (b) elke impliciete contractuele voorwaarde die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is Centre Beauté  niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.4 Centre Beauté is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Verkoopvoorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.5 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Centre Beauté aansprakelijkheid jegens u onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 200% van de koopprijs van de Voucher overschrijden.

7.6 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op u van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en heeft u wellicht aanvullende rechten.

8. Overig

8.1 Indien u deze Verkoopvoorwaarden schendt en Centre Beauté  geen maatregelen tegen u onderneemt, betekent dit niet dat Centre Beauté afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. Centre Beauté kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij u uw verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden schendt.

8.2 Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij u Centre Beauté een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Centre Beauté aan u stuurt is geadresseerd aan het adres dat u aan Centre Beauté  hebt verstrekt bij de registratie voor het Centre Beauté account. U kunt elke kennisgeving aan Centre Beauté sturen naar het adres van het hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.

8.3 Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

8.4 Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving ongeacht conflicten van recht of de principes voor rechtskeuze. Exclusieve bevoegdheid bij alle geschillen hebben de rechtbanken in Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Sluit deze melding